Posłowie PiS chcą wymieniać państwowe lasy za bezcen?! Wprowadzono nowy projekt ustawy!

Dnia 9 Kwietnia wpłynął projekt posłów PiS o zmianie ustawy o lasach, nic by nie przykuło mojej uwagi gdyby nie fakt, że w czasie plandemii PiS po cichu chce oddać nasze lasy! Przypomnę tylko, że parę lat wcześniej lasy do oddania przygotowywał były Prezydent polin Bronisław Komorowski zamieszany między innymi w aferę Pro Civili. Posłowie PiS zawarli w tej śmiertelnie niebezpiecznej ustawie dwa artykuły przyjrzyjmy się każdemu: „Art. 38e. 1. Lasy, grunty i inne nieruchomości Skarbu Państwa pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą być przedmiotem zamiany na lasy, grunty i inne nieruchomości w przypadkach uzasadnionych potrzebami i celami:

1) gospodarki leśnej albo

2)  polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów dotyczących energii lub transportu służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza". A więc politycy PiS chcą wymienić lasy należące do Skarbu Państwa w tym rezerwaty na inne nieruchomości? Jakich nieruchomości? pustostanów wartych dziesięć razy mniej od danego lasu? . W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 1 zamiana dokonywana jest przez:

1) nadleśniczego – po uzyskaniu zgody dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych;

2) dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – po uzyskaniu zgody Dyrektora Generalnego

– przy uwzględnieniu kryterium wartości nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości.

3. W przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 2 zamiana dokonywana jest przez Dyrektora Generalnego na wniosek ministra właściwego do spraw środowiska złożony w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki, przy uwzględnieniu kryterium wielkości powierzchni nieruchomości, po ich wycenie przez osoby posiadające uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości.”.

Podpunkt trzeci mówi sam za siebie, lasy zostaną wymienione na nic nie warte nieruchomości zapewne właścicieli mieszkających na bliskim wschodzie które będą parę razy mniej warte od lasu który zostanie za tą posesję wymieniony, a osoba wymieniająca się z państwem nie będzie miała obowiązku dokonania dopłaty? To jest jawna zdrada kolejna próba zamachu na ostatni bastion własności narodu polskiego! Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Źródło ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1098

Ustawa o zmianie ustawy o lasach
.
Download • 432KB


2,403 wyświetlenia0 komentarz