Chipy i odciski palców w dowodzie osobistym!? Nowe dowody to kolejne narzędzie niewoli!

Nagłówek to nie clickbait, niestety to też nie jest żart autora to prawda! Dnia 14.04.2021 w knesecie państwa okupacyjnego polin przeszła ustawa o zezwierzęceniu narodu polskiego i przydzieleniu każdemu obywatelowi polin dowodu osobistego z chipem oraz odciskami palców! Dowód na potwierdzenie moich słów znajduje się w ustawie nr legislacyjny 1009.

Na samym początku ustawy możemy przeczytać następujący tekst:

1) w art. 2 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) personalizacja dowodu osobistego – wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego i warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego oraz wprowadzenie certyfikatów, o których mowa w pkt 1–3, do warstwy elektronicznej blankietu dowodu osobistego;”;

Blankiet elektroniczny? Od kiedy dowód osobisty ma cokolwiek wspólnego z elektroniką? Sięgając po swój dowód osobisty nie widzę w nim ani grama technologii więc o co z tym chodzi? Zakładam, że nierząd PiS państwa okupacyjnego polin chce zabezpieczyć się i wprowadzić taki chip "dla wygody" naiwną część społeczeństwa która pójdzie prosto w paszczę lwa wyrobić sobie taki dowód osobisty. No ale co ma ten chip wspólnego z wygodą i po co on może być? Jak wiadomo każdy chip przesyła informacje o swojej lokalizacji, być może pod pretekstem kasacji kart płatniczych całe to "udogodnienie" płacenia zbliżeniowo bądź przez pin będzie możliwe z jednego dokumentu czyli z omawianego dowodu osobistego, bądź będzie potrzebny tylko odcisk palca. Odcisk palca? Tak dokładnie odcisk palca, ustawa przewiduje przymus odciśnięcia swoich linii papilarnych do owego kawałku plastiku z chipem. Zanim jednak przejdę do odcisków palców zastanawia mnie jedna rzecz a mianowicie wpisanie w ustawę dzieci poniżej 12 rż jak i tych które ukończyły 12 rż. Po co knesetowi bandyci wprowadzają w tą ustawę dzieci?


"art. 7 otrzymuje brzmienie: „Art. 7. 1. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12. roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty jego wydania. 2. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania. 3. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12. rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, jest ważny przez okres 12 miesięcy od daty jego wydania.”; ".

Czy dzieci też będą zmuszane do zgłoszenia się w urzędzie miasta by podpisać wraz z opiekunem blankiet niewolnika? Bandyci nawet chcą od dzieci odcisk palca coś to ci powinno chyba mówić... Odcisk palców został zapisany w artykule: "w art. 12a: a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) dane dotyczące osoby oraz dane dotyczące dowodu osobistego wraz z danymi je uwierzytelniającymi:

i) dane biometryczne:

– wizerunek twarzy,

– odciski palców, ".

Znajdziesz też ciekawe rzeczy w ustępie 3 np CERTYFIKAT ORAZ APLIKACJĘ!


c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu; 2) ukończyła 13. rok życia i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba; 3) ukończyła 13. rok życia, jeżeli osoba ta przed upływem ważności dowodu osobistego wydawanego na okres 12 miesięcy osiągnie pełną zdolność do czynności prawnych, i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu wyraził rodzic, opiekun lub kurator tej osoby; w przypadku osoby, o której mowa w art. 25 ust. 3, zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża ta osoba.”; 6) w art. 12b w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w siedzibie dowolnego organu gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji.” Aplikacja? Ceryfikat? to nie 1989 Orwella tylko Nowy Wspaniały Świat Huxleya...

Zastanawia mnie jaka aplikacja i jaki ceryfikat? Czy taki jak kenkarta szczepień i jak aplikacja Health Passport Worldwide? O tej aplikacji i kenkarcie przeczytasz w artykule:

To nie wszystko!

Bandyci ustalają nawet jak masz ustawić się do zdjęcia ! kolejny cytat z ww ustawy:

"3. Osoba na fotografii patrzy na wprost oraz ma naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta, twarz nieprzysłoniętą włosami, widoczne brwi, oczy i źrenice. 4. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez nakrycia głowy. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny, a osoba ta przedłoży zaświadczenie o przynależności do kościoła lub innego związku wyznaniowego zarejestrowanego w Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z właściwymi dla nich przepisami. Osoba może także załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile uprawdopodobni, że taka potrzeba wynika z konsekwencji przebytego leczenia lub zaistniałego wypadku. 5. Osoba na fotografii jest przedstawiona bez okularów z ciemnymi szkłami. Osoba z wadą narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, o ile osoba ta przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16. roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku".


Nakrycie głowy? Nie kojarzy wam się to z jarmułką? No właśnie...


Kolejne przywileje dla bakobrodych syjonistów z Bliskiego Wschodu...


tak.. żydzi dostają kolejne przywileje min: Żydzi będą mogli otrzymać dowód osobisty bez aktualnego paszportu, nawet otrzymają dowód osobisty pokazując nieprawomocny świstek ze swoim zdjęciem: „Art. 29a. 1. Organ gminy potwierdza tożsamość i obywatelstwo osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osoby, która nabyła obywatelstwo polskie – na podstawie dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, albo danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w Rejestrze Dowodów Osobistych, jeżeli osoba ta nie posiada tych dokumentów.7 2. Organ gminy może potwierdzić tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego na podstawie innego dokumentu zawierającego fotografię, jeżeli osoba ta nie posiada ważnego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego ".


Natomiast ty nie dostaniesz żadnego ułatwienia!Będziesz zmuszony podać nazwisko panieńskie swojej matki. "a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 1) nazwisko i imię (imiona); 2) nazwisko rodowe; 3) imię ojca; 4) imię i nazwisko rodowe matki ".


Totalna inwigilacja i zezwolenie na wejście do domu bez nakazu dla służb specjalnych...Nie... to nie koniec tego cyrku... ABW, SOP, CBA dostało w tym dokumencie możliwość oficjalnego i legalnego zbierania twoich danych i wykorzystywania ich przeciwko tobie, bo przecież służby polin nie działają ku ochronie własnych obywateli tylko przeciwko nim. Jeżeli w ten konglomerat służb zaproszono trzy mordercze organizacje to czemu nie zaproszono WSI i Mossadu? przecież jak się bawić to na całego... "d) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: „7a. Rejestr Dowodów Osobistych jest prowadzony w sposób umożliwiający Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przetwarzanie danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz. 27 i 2320), i zapewniający ochronę informacji niejawnych.”; ".


Art. 3. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);”. Więcej o tej bandyckiej ustawie w filmie na kanale Stop Bezprawiu już niedługo Udostępnij ten artykuł by więcej ludzi mogło zobaczyć jak polin chce nas zniszczyć a w nasze miejsce sprowadzić żydów i banderowców.. Link do oficjalnego dokumentu znajdziesz poniżej jak i możesz ten dokument pobrać z naszej strony: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/agent.xsp?symbol=USTAWYALL&NrKadencji=9&NrPosiedzenia=28


Artykuł o kenkarcie covid 19: https://www.stopbezprawiu.com/post/gowin-chce-by-hotele-i-restauracje-by%C5%82y-tylko-dla-zaszczepionych-czym-jest-paszport-szczepie%C5%84


O zmianie ustawy o dowodach osobistych o
.
Download • 162KB1,800 wyświetlenia0 komentarz